Lövstabruks historia

1.LindaDahlqvistPhotography-LövstaBruk-Herrgården+Smedjan-16okt2018-8527_.jpg

Brukets historia

Redan på 1500-talet fanns bondebruk vid Lövstabruk. Vid århundradets slut anlades ett kronobruk. Jämte Österby och Gimo utarrenderades Lövstabruk 1626-27 till Willem de Besche och Louis De Geer. 1643 köpte de Geer bruken. Samtidigt flyttade han till Sverige. Under de Geers ledning utvecklades Lövstabruk till Sveriges största järnbruk.

Vid Louis de Geers död 1652 övertogs Lövstabruk av sonen Emanuel. Under dennes tid fick bruket den strikt utlagda plan som i stora drag är bevarad.1719 brändes större delen av bebyggelsen ned. Charles de Geer återuppbyggde bruket efter samma mönster som tidigare. Herrgården med flyglar uppfördes i sten i liknande stil som den nedbrända karolinska herrgården av trä. Parken fick behålla sin 1600-talsutformning. Från återuppbyggnadsskedet härrör större delen av övrig bevarad bebyggelse, bl.a. arbetarbostäder, kyrka, kontor och förvaltarbostad. I kyrkan finns den mäktiga orgel som uppsattes av Johan Niklas Cahman. Av industribebyggelsen finns tyvärr ingenting bevarat. Vallonsmedjan vid bruksdammens norra ände revs kort tid efter järntillverkningens nedläggning 1926.

Vid mitten av 1700-talet gjorde Charles de Geer vissa moderniseringar. Grindar till bruksgatan ritade av Jean Eric Rehn uppsattes. Intill herrgårdskanalen byggdes paviljonger för bibliotek och naturaliekabinett. Rehn ritade också nya inredningar till herrgården. Charles de Geer var också en ryktbar naturvetenskapsman med entomologi som specialitet. Hans omfattande bibliotek är numera delvis förvarat i Uppsala universitet.

Lövsta blev 1730 fideikomiss och var i familjen de Geers ägo till 1986, då Stiftelsen Leufsta, bildades av Uppsala läns landsting, Länsstyrelsen Uppsala universitet, Tierps kommun och familjen de Geer. I dag bedriver stiftelsen besöksverksamhet i herrgården m fl byggnader. Statens fastighetsverk har sedan 1997 förvaltat byggnaderna.

17758188_1436220853111068_112592265937442510_o.jpg

Leufsta Herrgård

Dagens herrgård uppfördes (liksom det övriga bruket) efter rysshärjningarna 1719 och stod klar på 1730-talet. Den uppfördes med  flyglar innanför borggårdsstaketet i lövstasmitt järn. Huvudbyggnadens bottenvåning inreddes med matsal, samt förmak. Övervåningen med sovrum. Flyglarna inreddes till gästrum- och köksflygel. Två paviljonger mot vattnet inreddes till naturaliekabinett och bibliotek. På borggården finns också rundhusflyglarna som fungerade som personalbostäder samt förråd. På 1750 talet anlitades Jean Eric Rehn att rita byggnader och inredningar till herrgården.

Herrgården har ägts av familjen de Geer sedan 1600-talet fram till 1986 då den överläts till en stiftelse. 1997 övergick herrgården i Statens Fastighetsverks ägo och Stiftelsen Leufsta driver verksamheten och driften.

På guidade turer i  herrgården visas salonger, den eleganta matsalen, sekelskiftesbiblioteket, det gamla herrgårdsköket samt övervåningens festsal och sovgemak. Även konserter, bröllop och utställningar arrangeras i herrgården.